YANG MASIH PANAS...

90 TAHUN:DUNIA TANPA SEORANG KHALIFAH ISLAMAssalammualaikum warahmatullah hiwabaraka'atuh


SENARAI 104 KHALIFAH TERDAHULU

Dalam sejarah kaum muslimin sehingga hari ini, kerajaan Islam di bawah institusi
Khilafah Islamiah pernah dipimpin oleh 104 khalifah. Mereka (para khalifah) terdiri daripada:
*5 khalifah dari khulafaur Raasyidin.

(nama-nama para khalifah)pada masa khulafaur Rasyidin seperti berikut:
1.Abu Bakar ash-Shiddiq ra (tahun 11-13 H/632-634 M)
2.’Umar bin khaththab ra (tahun 13-23 H/634-644 M)
3.’Utsman bin ‘Affan ra (tahun 23-35 H/644-656 M)
4.Ali bin Abi Thalib ra (tahun 35-40 H/656-661 M)
5.Al-Hasan bin Ali ra (tahun 40 H/661 M)

Setelah mereka, khalifah berpindah ke tangan Bani Umayyah yang berlangsung selama lebih
dari 89 tahun. Khalifah pertama adalah Mu’awiyyah. Sedangkan khalifah terakhir adalah
Marwan bin Muhammad bin Marwan bin Hakam.

*14 khalifah dari dinasti Umayyah seperti berikut:
1.Mu’awiyah bin Abi Sufyan (tahun 40-64 H/661-680 M)
2.Yazid bin Mu’awiyah (tahun 61-64 H/680-683 M)
3.Mu’awiyah bin Yazid (tahun 64-68 H/683-684 M)
4.Marwan bin Hakam (tahun 65-66 H/684-685 M)
5.’Abdul Malik bin Marwan (tahun 66-68 H/685-705 M)
6.Walid bin ‘Abdul Malik (tahun 86-97 H/705-715 M)
7.Sulaiman bin ‘Abdul Malik (tahun 97-99 H/715-717 M)
8.’Umar bin ‘Abdul ‘Aziz (tahun 99-102 H/717-720 M)
9.Yazid bin ‘Abdul Malik (tahun 102-106 H/720-724 M)
10.Hisyam bin Abdul Malik (tahun 106-126 H/724-743 M)
11.Walid bin Yazid (tahun 126 H/744 M)
12.Yazid bin Walid (tahun 127 H/744 M)
13.Ibrahim bin Walid (tahun 127 H/744 M)
14.Marwan bin Muhammad (tahun 127-133 H/744-750 M)

Setelah itu,daulah khilafah di teruskan oleh dinasti Abbasiyyah seperti di bawah.

*18 khalifah dari dinasti 'Abbasiyyah:
I. Dari Bani ‘Abbas 1.Abul ‘Abbas al-Safaah (tahun 133-137 H/750-754 M)
2.Abu Ja’far al-Mansyur (tahun 137-159 H/754-775 M)
3.Al-Mahdi (tahun 159-169 H/775-785 M)
4.Al-Hadi (tahun 169-170 H/785-786 M)
5.Harun al-Rasyid (tahun 170-194 H/786-809 M)
6.Al-Amiin (tahun 194-198 H/809-813 M)
7.Al-Ma’mun (tahun 198-217 H/813-833 M)
8.Al-Mu’tashim Billah (tahun 218-228 H/833-842 M)
9.Al-Watsiq Billah (tahun 228-232 H/842-847 M)
10.Al-Mutawakil ‘Ala al-Allah (tahun 232-247 H/847-861 M)
11.Al-Muntashir Billah (tahun 247-248 H/861-862 M)
12.Al-Musta’in Billah (tahun 248-252 H/862-866 M)
13.Al-Mu’taz Billah (tahun 252-256 H/866-869 M)
14.Al-Muhtadi Billah (tahun 256-257 H/869-870 M)
15.Al-Mu’tamad ‘Ala al-Allah (tahun 257-279 H/870-892 M)
16.Al-Mu’tadla Billah (tahun 279-290 H/892-902 M)
17.Al-Muktafi Billah (tahun 290-296 H/902-908 M)
18.Al-Muqtadir Billah (tahun 296-320 H/908-932 M)

Kekhalifahan diteruskan oleh 8 orang khalifah dari Bani Buwaih.

*8  khalifah dari Bani Buwaih seperti berikut:
1.Al-Qahir Billah (tahun 320-323 H/932-934 M)
2.Al-Radli Billah (tahun 323-329 H/934-940 M)
3.Al-Muttaqi Lillah (tahun 329-333 H/940-944 M)
4.Al-Musaktafi al-Allah (tahun 333-335 H/944-946 M)
5.Al-Muthi’ Lillah (tahun 335-364 H/946-974 M)
6.Al-Thai’i Lillah (tahun 364-381 H/974-991 M)
7.Al-Qadir Billah (tahun 381-423 H/991-1031 M)
8.Al-Qa’im Bi Amrillah (tahun 423-468 H/1031-1075 M)

Kemudian daulah khilafah di teruskan oleh Bani Saljuk.

*11 khalifah dari Bani Saljuk antaranya:
1. Al Mu’tadi Biamrillah (tahun 468-487 H/1075-1094 M)
2.Al Mustadhhir Billah (tahun 487-512 H/1094-1118 M)
3. Al Mustarsyid Billah (tahun 512-530 H/1118-1135 M)
4. Al-Rasyid Billah (tahun 530-531 H/1135-1136 M)
5.Al Muqtafi Liamrillah (tahun 531-555 H/1136-1160)
6.Al Mustanjid Billah (tahun 555-566 H/1160-1170 M)
7.Al Mustadhi’u Biamrillah (tahun 566-576 H/1170-1180 M)
8.An Naashir Liddiinillah (tahun 576-622 H/1180-1225 M)
9.Adh Dhahir Biamrillah (tahun 622-623 H/1225-1226 M)
10.al Mustanshir Billah (tahun 623-640 H/1226-1242 M)
11.Al Mu’tashim Billah ( tahun 640-656 H/1242-1258 M)

Setelah itu kaum muslimin hidup selama 3,5 tahun tanpa seorang khalifah pun. Ini terjadi
kerana serangan orang-orang Tartar ke negeri-negeri Islam dan pusat kekhalifahan di
Baghdad. Namun demikian, kaum muslimin di Mesir, pada masa dinasti Mamaluk tidak
tinggal diam, dan berusaha memulihkan kembali kekhilafahan. kemudian mereka
membai'at Al Muntashir dari Bani Abbas. Ia adalah putra Khalifah al-Abbas al-Dhahir
Biamrillah dan saudara laki-laki khalifah Al Mustanshir Billah, bapa saudara dari khalifah Al
Mu'tashim Billah. Pusat pemerintahan dipindahkan lagi ke Mesir. Khalifah yang diangkat
dari mereka ada 18 orang.Dari sini pusat pemerintahan di pindahkan ke Kaherah, yang dilanjutkan seperti berikut:

*18 orang khalifah.
1. Al Mustanshir billah II (taun 660-661 H/1261-1262 M)
2. Al Haakim Biamrillah I (tahun 661-701 H/1262-1302 M)
3. Al Mustakfi Billah I (tahun 701-732 H/1302-1334 M)
4. Al Watsiq Billah I (tahun 732-742 H/1334-1354 M)
5. Al Haakim Biamrillah II (tahun 742-753 H/1343-1354 M)
6. al Mu'tadlid Billah I (tahun 753-763 H/1354-1364 M)
7. Al Mutawakkil 'Alallah I (tahun 763-785 H/1363-1386 M)
8. Al Watsir Billah II (tahun 785-788 H/1386-1389 M)
9. Al Mu'tashim (tahun 788-791 H/1389-1392 M)
10. Al Mutawakkil 'Alallah II (tahun 791-808 H/1392-14-9 M)
11. Al Musta'in Billah (tahun 808-815 H / 1409-1426 M)
12. Al Mu'tadlid Billah II (tahun 815-845 H/1416-1446 M)
13. Al Mustakfi Billah II (tahun 845-854 H/1446-1455 M)
14. Al Qaim Biamrillah (tahun 754-859 H/1455-1460 M)
15. Al Mustanjid Billah (tahun 859-884 H/1460-1485 M)
16. Al Mutawakkil 'Alallah (tahun 884-893 H/1485-1494 M)
17. al Mutamasik Billah (tahun 893-914 H/1494-1515 M)
18. Al Mutawakkil 'Alallah OV (tahun 914-918 H/1515-1517 M)

Ketika Daulah Khilafah Islamiyah Bani Saljuk berakhir di anatolia, Kemudian muncul kekuasaan yang
berasal dari Bani Utsman dengan pemimpinnya “Utsman bin Arthagherl sebagai khalifah
pertama Bani Utsman, dan berakhir pada masa khalifah Bayazid II (918 H/1500 M) yang
diganti oleh putranya Sultan Salim I. Kemudian khalifah dinasti Abbasiyyah,iaitu Al
Mutawakkil “alallah diganti oleh Sultan Salim.Ia juga berjaya selamatkan kunci-kunci al-
Haramain al-Syarifah.Bermula dari dinasti Utsmaniyah ini telah berkuasa seramai 30 orang
khalifah, yang memerintah bermula dari abad keenam belas Masehi. nama-nama mereka
adalah sebagai berikut:

Bani Utsman pula terdapat seramai 30 orang khalifah:
1. Salim I (tahun 918-926 H/1517-1520 M)
2. Sulaiman al-Qanuni (tahun 916-974 H/1520-1566 M)
3. salim II (tahun 974-982 H/1566-1574 M)
4. Murad III (tahun 982-1003 H/1574-1595 M)
5. Muhammad III (tahun 1003-1012 H/1595-1603 M)
6. Ahmad I (tahun 1012-1026 H/1603-1617 M)
7. Musthafa I (tahun 1026-1027 H/1617-1618 M)
8. ‘Utsman II (tahun 1027-1031 H/1618-1622 M)
9. Musthafa I (tahun 1031-1032 H/1622-1623 M)
10. Murad IV (tahun 1032-1049 H/1623-1640 M)
11. Ibrahim I (tahun 1049-1058 H/1640-1648 M)
12. Mohammad IV (1058-1099 H/1648-1687 M)
13. Sulaiman II (tahun 1099-1102 H/1687-1691M)
14. Ahmad II (tahun 1102-1106 H/1691-1695 M)
15. Musthafa II (tahun 1106-1115 H/1695-1703 M)
16. Ahmad II (tahun 1115-1143 H/1703-1730 M)
17. Mahmud I (tahun 1143-1168/1730-1754 M)
18. “Utsman IlI (tahun 1168-1171 H/1754-1757 M)
19. Musthafa II (tahun 1171-1187H/1757-1774 M)
20. ‘Abdul Hamid (tahun 1187-1203 H/1774-1789 M)
21. Salim III (tahun 1203-1222 H/1789-1807 M)
22. Musthafa IV (tahun 1222-1223 H/1807-1808 M)
23. Mahmud II (tahun 1223-1255 H/1808-1839 M)
24. ‘Abdul Majid I (tahun 1255-1277 H/1839-1861 M)
25. “Abdul ‘Aziz I (tahun 1277-1293 H/1861-1876 M)
26. Murad V (tahun 1293-1293 H/1876-1876 M)
27. ‘Abdul Hamid II (tahun 1293-1328 H/1876-1909 M)
28. Muhammad Risyad V (tahun 1328-1339 H/1909-1918 M)
29. Muhammad Wahiddin II (tahun 1338-1340 H/1918-1922 M)
30. ‘Abdul Majid II (tahun 1340-1342 H/1922-1924 M)


GENAP 90 TAHUN DUNIA TANPA SEORANG KHALIFAH

Runtunya kekhalifahan islam seolah-olah tidak di pedulikan oleh kebanyakkan umat islam.namun masih terdapat yang sentiasa berusaha dalam kesukaran dan sangup bergadai nyawa demi mengembalikan semula daulah khilafah islamiyah di dunia.
Padahal menjaga kekhilafahan tergolong kewajiban yang sangat penting. Dengan lenyapnya
institusi kekhilafahan, mengakibatkan goncangnya dunia Islam, dan mencetuskan ketidakstabilan
di seluruh negeri Islam.Dunia seakan di serang virus berbahaya yang secara pelahan merosak hati umat manusia.Namun sangat disayangkan, tidak ada (pengaruh) apa pun dalam
diri umat, kecuali pada sebahagian kecil saja.
Jika kaum muslimin pada saat terjadinya serangan pasukan Tartar di negeri mereka, mereka
sempat hidup selama 3-5 tahun tanpa ada khalifah, maka umat Islam pada waktu ini, bakal memasuki tahun ke-90 tanpa kehadiran seorang khalifah.Seandainya negara-negara
Barat tidak menjajah dunia Islam, dan seandainya tidak ada penguasa-penguasa muslim
Tamak, seandainya tidak ada pengaruh tsaqafah, peradaban, dan berbagai persepsi
kehidupan yang dipaksakan oleh Barat terhadap kaum muslimin, sungguh kembalinya
kekhilafahan itu akan jauh lebih mudah. Akan tetapi kehendak Allah berlaku bagi
ciptaanNya dan menetapkan umat ini hidup pada masa yang cukup lama.umat waktu ini akan di uji dengan perbagai ujian dan fitnah.malah tidak boleh kita memandang mudah apatah lagi ringan jika di takdirkan kita berhadapan dengan fitnah terbesar iaitu Al-Dajjal laknatullah.
Umat ​​Islam saat ini hendaknya mula rindu dengan kehidupan mulia di bawah naungan
Daulah Khilafah Islamiyah. Dan Insya Allah Daulah Khilafah itu akan berdiri. Sebagaimana
sabda Rasulullah "... kemudian akan tegak Khilafah Rasyidah yang sesuai dengan manhaj
Nabi ". Kami dalam hal ini tidak hanya yakin bahawa kekhilafahan akan tegak, lebih dari itu,
bandar Rom (sebagai pusat agama Nasrani) boleh ditawan oleh kaum muslimin setelah
dikalahkannya Konstantinopel yang sekarang menjadi Istanbul. Begitu pula daratan Eropah,
Amerika, dan Rusia akan dikalahkan. Kemudian Daulah Khilafah Islamiyah akan menguasai
seluruh dunia setelah berdirinya pusat Daulah Khilafah.


PADA 2014

-genap 90 tahun pemerintahan khalifah di muka bumi ini dihapuskan sejak rampasan kuasa oleh
Mustafa Kamal laknatullah pada 3 Mac 1924 yang mana ianya di ganti dengan sistem demokrasi.apabila menggunakan sistem demokrasi,maka suara rakyat akan gunakan.yang mana jika 2/3 rakyatnya terdiri dari kalangan orang jahil,maka begitu la kerajaannya kelak.secara tidak langsung kerajaan itu akan kerap bertukar dan tidak kekal kerana rakyatnya sendiri tidak bermoral ataupun jahil dalam kehidupan.andaipun jika kerajaan islam terbentuk,akan berlaku campur tangan kuasa barat seperti di asia barat dan negara-negara islam lain.kenapa barat kerap campur tangan di negara islam ? Itulah risikonya demokrasi acuan barat.segala-galanya di tukar kepada acuan barat supaya umat islam akan menjadi lemah.maka apabila sudah berpecah dan bergerak secara individu,umat islam akan di gula-gulakan pula oleh dajjal laknatullah dengan kelebihan syurga-neraka,hidup-mematikan,menurunkan hujan dan sebagainya namun bukan percuma,akan tertapi di gantikan dengan iman kepada kemurtadan.
-genap 90 tahun juga kite sudah menjadi robot dan kuli kepada kuasa-kuasa Barat... dengan penggunaan matawang dinar di tukar menjadi wang kertas yang turun naik nilainya.
-genap 90 tahun kite disesatkan dengan propaganda dan pengaruh Barat dan rancangan baru tajaan penuh tersirat mereka dalam madu ada racun.mereka kerap mengatakan daging kambing itu buruk,makanan sunnah Nabi di lupakan,dan di ganti dengan makanan segera menu barat.
-genap 90 tahun kite hidup tanpa pemimpin yang adil..
-genap 90 tahun kuasa Barat memerintah dunia ni dengan konsep kezaliman senyap...
-genap 90 tahun kite ditindas secara fizikal mahupun secara mental... Akan tetapi, Islam tetap akan bertahan
dan hidup mekar di muka bumi ini walaupun digempur habis-habisan oleh musuh-Nya...
Tetapi bilakah Islam akan bangkit secara besar-besaran?...wallahua'lam...hanya Allah yang Maha
Mengetahui.

1 ulasan:

  1. Alhamdulillah ! Info yg sangat berguna. Sejarah khilafah yg semakin dilupakan... Khalifah is coming insyaAllah...

    BalasPadam

SAMPAIKAN WALAU SATU AYAT

Sila gunakan browser firefox untuk melayari blog ini dengan sempurna. terima kasih


Assalamualaikum.. bismillahirahmanirahim.

" Segala bahan didalam blog ini di ambil, di olah dan ditulis dari pelbagai sumber. Kepada yang ingin mengambil apa2 jua bahan dalam blog ini dengan niat untuk mengembangsebarkan ilmu, tidak perlu meminta izin atau menyertakan link blog ini. Sebarkan dan panjangkanlah kepada semua demi kebaikkan ummah. Semoga info yang ada dapat memberi manfaat walaupun sedikit cuma, dan semoga dengan usaha sekecil ini pastinya tidak akan terlepas dari pandangan Allah.. insyaAllah.. Jika ada kesilapan dari setiap posting, tolong berikan nasihat dan komen. Maaf andai terlancar bahasa tersasar kata-kata. Saya hanya insan biasa yang tidak sunyi dari kesilapan. wallahualam."

PERHATIAN!!! BLOG INI TIDAK MEWAKILI MANA-MANA PARTI , NGO DAN SEBAGAINYA. SEGALA TULISAN DI ISI MENGIKUT CITARASA HAMBA SENDIRI DAN HAMBA TIDAK BERTANGGUNGJAWAB ATAS KESELAMATAN DAN KERUGIAN PEMBACA DISEBABKAN BLOG INI..... SEKIAN

PERHATIAN !!!!!!

Sebarang artikle yang termaktub di dalam blog ini tidak semestinya menunjukkan sikap pengendali blog ini. Ambillah yang berfaedah dan tinggalkanlah yang sia - sia........

MENGAPA AKU BERKATA SYIAH RAFIDAH KAFIR ?

Sesungguhnya Allah telah memilih sahabat-sahabat untuk ku, Dia menjadikan mereka sebagai sahabat-sahabatku, mertua-mertuaku dan menantu-menantuku. Nanti akan muncul satu golongan selepas aku akan memburuk-buruk dan memaki hamun mereka.Sekiranya kamu menemui mereka, janganlah kamu mengahwini mereka, janganlah kamu makan dan minum bersama mereka, janganlah kamu berjemaah bersama mereka dan jangan kamu menyembahyangkan jenazah mereka. [Ali al-Muttaqi, Kanz al-‘Ummal, jil 11, m.s : 540 ]

Sabda Rasulullah S.A.W:

Sabda Rasulullah S.A.W:“Tahukah kamu siapakah orang yang muflis?” Jawab mereka: “Orang yang muflis dalam kalangan kami ialah sesiapa yang tiada dirham dan tiada harta”. Sabda baginda: “Orang yang muflis dalam umatku ialah sesiapa yang datang pada Hari Kiamat nanti bersama solat, puasa, zakat, juga dia pernah memaki seseorang, menuduh seseorang, memakan harta seseorang, menumpah darah seseorang dan memukul seseorang. Lalu diberikan kepada orang ini dan itu pahalanya. Jika pahala-pahalanya habis sebelum sempat dilangsaikan kesalahannya, maka diambil dosa-dosa mereka dicampakkan ke atasnya lantas dicampakkan dia ke dalam neraka” (Riwayat Muslim).Al - Hadis

DARIPADA Abu Said katanya:
Aku mendengar Rasulullah (s.a.w.) bersabda: siapa yang melihat (dan tahu) sebarang kemungkaran, maka hendaklah diubahkannya dengan tangannya (kuasanya), kalau tidak berkuasa, maka (ubahlah) dengan lidahnya, dan kalau tidak mampu juga, maka ubahlah dengan hatinya, dan itulah selemah-lemah iman (HR Muslim).

KUTIPAN DANA BAGI PEMBANGUNAN SRIBU

KUTIPAN DANA BAGI PEMBANGUNAN SRIBU
Hadis nabi saw : apabila matinya anak adam maka terputuslah segala amalannya kecuali tiga... yaitu sadhoqah jariah , ilmu yang memberi manfaat dengannya , doa anak yang soleh.

WAKTU SOLAT


Membangun Bersama Islam

Kisah Sahabat

About Me

Blog Archive


Banner Tukar Link
SPEEDCOUNTER.NET - Kostenloser Counter!

"tegakkanlah islam dalam dirimu,nescaya kamu akan melihat islam tertegak di tanah airmu" - Imam As-Syahid Hassan Al-Banna (Pengasas&Mursyidul Am Pertama Ikhwanul Muslimin)

berwaspada dari fitnah moden

berwaspada dari fitnah moden

Tok guru Nik Aziz

Tok guru Nik Aziz

Tok guru Haji saleh

Tok guru Haji saleh

Recent Comments

Footer 2

Photobucket

linkwithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Translate